Normování - otázky a odpovědi

Pro řadu operací máme vytvořené zvláštní dávkové časy. Je možné je přenést do programu Nortns.

 

V programu Nortns je k dispozici knihovna dávkových časů, kterou lze libovolně upravovat. Není tedy problém ji doplnit o dávkové časy, které máte vytvořeny.

Při vytváření nové postupky musím vždy pomocí tlačítka změnit velikost koeficientu směnového času z 1,07 na 1,12, který se používá v naší firmě.

 

Velikost koeficientu směnového času, která se použije při tvorbě nové postupky, lze přednastavit v menu "funkce/editace kC", kde lze nastavit i přírůstek změny (s přesností na 3 desetinná místa).

Potřebuji občas vytisknout seznam postupek pro další statistické zpracování. Nevyhovuje mi ale žádná ze stávajících sestav.

 

Tiskové sestavy lze libovolně editovat. K dispozici je celkem 49 sestav pro tisk hlaviček postupek. Každá ze sestav může obsahovat libovolné položky v libovolném pořadí. Seznam položek s podrobným vysvětlením je uveden v nápovědě (tisk/editace tiskových sestav). Dodávané sestavy jsou pouze příkladem jejich použití. Výstup sestav je buď v textovém tvaru (na tiskárnu nebo do textového souboru) nebo jako databázový soubor (Visual FoxPro9).

V hlavičce postupky jsou položky cesta, grafický soubor a postup, přípona. Nevím, co zde mám zadat.

 

Tyto položky slouží pro  zadání názvu souboru (grafického nebo textového) s příslušnou příponou a čísla přednastavené cesty k tomuto souboru. Soubor (tedy výkres nebo postup) lze potom kdykoliv během normování vyvolat na obrazovku. V případě, že tato funkce nebude využívána, je možno zamezit zobrazování výše uvedených položek v hlavičce postupky.

V hlavičce postupky stabilně nezadávám název grafického souboru s příponou a cestou. Lze tyto položky z hlavičky odstranit.

 

Tyto položky lze v případě potřeby odstranit z hlavičky postupky. Stačí v menu "funkce/zobrazení" přepnout příslušný přepínač. Takto lze zamezit zobrazování pole pro zadání nejen grafického souboru, ale i postupu.

K čemu slouží tlačítka "Opa" a "Opi" v dolní liště postupky.

 

Tato tlačítka slouží k přímému vstupu do naposledy použitého normativu. Lze tak rychle opakovat normování podobných činností v jednom normativu. Lze vstoupit do normativu, který je naplněn aktuálními daty podle předcházející řádky postupky (Opa) nebo daty implicitními (Opi).

Dříve bylo zvykem uvádět u každého normativu konkrétní typ stroje nebo nástroje, pro který platí. Zde mi tento údaj většinou chybí.

Ano. Toto je odlišnost od ostatních programů. Program Nortns není vázán na konkrétní typy strojů, nástrojů ap., ale je vázán na jejich vlastnosti!!!. Ty se dají v každém normativu přednastavit! Díky tomu je program daleko univerzálnější a přesnější. Pomocí variant normativů pak lze přizpůsobit normativy strojům, nástrojům, prostředí, postupům ap., které jsou ve vaší firmě a které odpovídají úrovni a důležitosti příslušné činnosti. Program je tak použitelný i pro stroje a nástroje, které si teprve v budoucnu pořídíte a jejiž vlastnosti jsou dosud neznámé!

V normativech často hned nevím, co znamená některá z položek.

Pro každou zadávanou položku existuje krátká nápověda zobrazovaná po najetí myší na položku. Táž nápověda se zobrazuje ve spodní části normativu na poslední řádce. Jinak je popis každé položky v nápovědě k programu.

Proč je každý normativ ve více variantách, když jsou všechny nastaveny shodně.

Toto nastavení je pouze výchozí. Záleží na každém uživateli, zda využije této velké možnosti a nastaví si varianty dle svých požadavků tak, aby si vytvořil další nástroje pro normování. Lze tak snadno vytvořit sadu podobných normativů, kde každý přesně popisuje svou normovanou skutečnost.

V každém normativu jsou k vyplnění položky nazvané "plus" a "krát". K čemu slouží?

Tyto položky jsou určeny pro operativní úpravy výsledku příslušného normativu uživatelem. Lze tak přičíst libovolnou hodnotu k výsledku, vynásobit jej libovolným koeficientem nebo oboje. Předpokládá se, že autor takovéto úpravy zdokladuje svoje počínání formou poznámky v textu operace.