Normování - otázky a odpovědi

Co je to uživatelská nápověda. Mimo čísla normativu v ní nic není.

Uživatelská nápověda slouží jako osobní nápověda každého uživatele. Zde si může každý uživatel psát své poznámky k příslušnému normativu, přenést si sem vybrané části oficiální nápovědy apod.

Jak postupovat, jestliže výsledek některého z normativů neodpovídá časům, které jsou u nás skutečně dosahovány.

U jednoduchých normativů (jako  jsou např. zámečnické, povrchové úpravy) je k dispozici jeden pár korekčních koeficientů, které slouží k úpravě generovaných hodnot. Podrobný postup s ukázkou je uveden v nápovědě v kapitole "normativy/ad 1) Výpočet korekčních koeficientů".  U složitějších normativů je nejprve nutno určit, která z funkcí normativu neodpovídá dosahované skutečnosti (bližší popis je u každého normativu). Další postup je již shodný s předchozím postupem.

Lze v normativu pro svařování v ochranné atmosféře použít trubičkové svařovací dráty.

V normativu pro svařování v ochranné atmosféře lze použít libovolný rozměr i průřez drátu. Vzhledem k tomu, že se při editaci parametrů zadává průměr svařovacího drátu, je nutno pro trubičkové dráty (nebo jiného průřezu) zadat ekvivalentní průměr. Tento odpovídá průměru plného kruhového drátu shodného průřezu. Takto lze vytvořit verze pro libovolný průřez drátu. Tento postup platí i pro další normativy svařování.

Pro kterou ochrannou atmosféru je určen normativ pro svařování v ochranné atmosféře.

Základní verze svarů uvedené v tomto normativu jsou ve shodě s normativem CNN pro CO2  a směsné plyny obdobných vlastností. V případě, že je potřeba, může si každý uživatel sám dle svých potřeb přidat další verze svarů (nebo opravit stávající). Každý rozměr svaru může mít až 99 verzí. Bližší viz. dotaz o parametrech svařování.

V naší firmě používáme jiné parametry svařování, než které jsou uvedeny v normativu svařování v ochr. atmosféře.

Náprava je snadná. Pro každý rozměr svaru u všech typů a poloh svarů lze přidat jeho další verze (do počtu 99 nebo změnit stávající). Z parametrů lze zadat průměr drátu, hmotnost svarovéko kovu v členění na jednotlivé housenky (až do 20 housenek), ke každé housence rychlost posuvu drátu a proud. Takto lze nastavit normativ dle potřeb firmy podle skutečně používané technologie. Tento postup platí i pro další normativy svařování.

Jaký rozsah velikostí svarů je v normativech pro svařování obsažen.

Vzhledem k možnosti doplňovat libovolně velikosti svarů je jejich rozsah omezen pouze formálně na rozměr 0,1-999,9mm.

Jaké typy elektrod jsou použity v normativech svařování.

V editaci parametrů svařování lze nastavit hodnoty pro libovolný typ elektrody.

Pro jaké pilové pásy platí normativ "řezání na pásové pile"?

Nastavena je závislost měrného řezného výkonu (v závislosti na minimální šířce řezu) dle parametrů pilových pásů fy Wikus. Pro pásy jiných vlastností (nebo při jiném způsobu použití - tj. životnosti apod.) je nutno pomocí korekčních koeficientů tuto funkci ve stávající variantě normativu upravit nebo vytvořit jeho další varianty. Podrobný popis je uveden v nápovědě k tomuto normativu. Takto lze normativ nastavit pro libovolný pás s ohledem na způsob jeho použití.

Po prostudování ceníku se mi zdá cena normativů pro dělení materíálů poměrně vysoká oproti cenám ostatním normativům. Dosud nám např. pro stříhání plechů na nůžkách stačila 1 stránka v normativu.

Ano. Jedna stránka v normativu postačuje v případě, že byl normativ vytvářen na podmínky vaší firmy (a ty se od té doby nezměnily) a že vám nevadí obvykle značná odchylka při dělení více kusů najednou (často desítky či stovky procent od skutečné spotřeby času, což pro jedny nůžky využité v jedné směně přináší ročně rozdíly vyjádřené v desítkách či stovkách tisíc Kč ročně !!!). Protože dělení materiálu je obsaženo ve většině technologických postupů, byla zvolena konstrukce normativů natolik složitá, aby byl celý postup dělení pokud možno přesně popsán a výpočet byl maximálně přesný. Složitosti konstrukce normativu potom odpovídá jeho cena, která je ale bohatě vyvážena úsporami při jeho nasazení v praxi. Částka 2990,- Kč odpovídá cca 5ti hodinám práce dělníka, z čehož plyne, že se program zaplatí většinou již po několika dnech či týdnech použití !!!

Je nutná znalost řezných parametrů obrábění? V naší firmě totiž nemáme technologa znalého jejich určování.

Ne. Program Nortns je schopen podle zadaných údajů sám v případě potřeby stanovit řezné podmínky. Pro obsluhu tohoto programu tedy postačují znalosti obrábění na úrovni stanovení obecného pracovního postupu.