Normování - otázky a odpovědi

Po prostudování ceníku se mi zdá cena normativů pro dělení materíálů poměrně vysoká (2490,-Kč) oproti cenám ostatním normativům. Dosud nám např. pro stříhání plechů na nůžkách stačila 1 stránka v normativu.

Ano. Jedna stránka v normativu postačuje v případě, že byl normativ vytvářen na podmínky vaší firmy (a ty se od té doby nezměnily) a že vám nevadí obvykle značná odchylka při dělení více kusů najednou (často desítky či stovky procent od skutečné spotřeby času, což pro jedny nůžky využité v jedné směně přináší ročně rozdíly vyjádřené v desítkách či stovkách tisíc Kč ročně !!!). Protože dělení materiálu je obsaženo ve většině technologických postupů, byla zvolena konstrukce normativů natolik složitá, aby byl celý postup dělení pokud možno přesně popsán a výpočet byl maximálně přesný. Složitosti konstrukce normativu potom odpovídá jeho cena, která je ale bohatě vyvážena úsporami při jeho nasazení v praxi. Částka 2490,- Kč odpovídá cca 5ti hodinám práce dělníka, z čehož plyne, že se program zaplatí většinou již po několika dnech či týdnech použití !!!

Doposud v naší firmě používáme bývalé CNN normativy. Nezpůsobí přechod na program Nortns nějaké problémy?

Řada normativů v programu je přednastavena ve své první variantě tak, aby byly výsledky obdobné CNN normativům. Tudíž není potřeba se obávat nějakých dramatických změn. Změna je v nesrovnatelně větší přesnosti a pružnosti normativů, dané možností přizpůsobení normativů konkrétním podmínkám a postupům ve firmě. Řada normativů potom vychází z daleko přesnějšího popisu normované činnosti (dělení materiálu, svařování, strojní práce, obrábění), což v praxi přináší nemalé úspory. Normativy pro obrábění jsou navíc schopné i automatického určení řezných podmínek!

Po spuštění je program na obrazovce zobrazován příliš malými písmenky a zabírá sotva čtvrtinu obrazovky. Jak dosáhnout zobrazení přes celou obrazovku.

 

Je možno volit velikost fontu, se kterou bude program zobrazovánv v menu "funkce/zobrazení". Je tak možno učinit pro základní velikosti rozlišení obrazovky. Velikostí fontu je tak určena celková velikost okna programu na obrazovce (největší font odpovídá největší možné velikosti okna programu). Po provedení změny je nutno pro aktualizaci obrazení program Nortns ukončit a znovu spustit.

Rád bych změnil barvy v programu. Je to možné?

Nastavení barevného zobrazení lze provést v menu "funkce/editace barev", kde lze libovolně nastavit požadované barvy programu. K dispozici je celkem 10 schemat nastavení, která lze libovolně upravovat. Aktivaci příslušného schematu barev lze provést v menu "funkce/zobrazení", kde lze zadat číslo schematu.

Program je chráněn heslem. Používám jej sám a heslo nepotřebuji.

 

V případě používání programu více pracovníky je použití hesla (třeba i velmi jednoduchého např. pouze jedna číslice nebo písmeno) nutné, aby mohlo být do postupek automaticky dosazováno příjmení a nastavovány další parametry, které jsou spjaty s  konkrétním pracovníkem, koeficient  směnového  času a jeho přírůstek, číslo schematu barev, parametry tisku atd.).  V případě, že program bude používat pouze jeden pracovník a nebude vyžadovat ochranu přístupu  k programu heslem je možné do 1. řádky v kolonce heslo uvést na 1. pozici hesla znak * (zbývající znaky zůstávají nevyplněné) a vyplnit příslušné další požadované údaje. Od této doby již program nebude po spuštění vyžadovat heslo a automaticky bude používat uvedené příjmení, které potom dosazuje do kolonky 'normoval' nebo  'opravil' v hlavičce postupky. Priorita přístupu se automaticky nastaví na 1.
 

Jak mám určit korekční koeficienty, když chci změnit průběh výpočtu normativu.

 

Pro jejich určení je v každém normativu na horní liště k dispozici funkce, která vám umožní jednoduchým způsobem jejich určení. Bližší popis je v nápovědě k programu v menu "Normativy, správa normativů/výpočet korekčních koeficientů". Stačí pouze vybrat 2 hodnoty původní (generované programem) a k nim 2 hodnoty nové (požadované).

Děsí mě poněkud množství parametrů, kterými je možno normativy přednastavovat.

 

Správně jste použil slovo přednastavovat. Toto množství parametrů je zde k dispozici pouze pro případ, kdy potřebujete trvale změnit parametry některého normativu. Pokud vám nastavení normativu vyhovuje, nic nastavovat nemusíte.

Chceme použít program Nortns jako součást našeho programu XYZ pro řízení technické přípravy výroby. Je možná komunikace mezi těmito programy.

 

Ano. Program Nortns umožňuje přenos dat s libovolným jiným programem. Je možno plnit hlavičku postupky z jiného programu a po skončení práce s postupkou opět určená data postupky předat zpět.

Umožňuje program Nortns tvorbu vzorových postupek?

Jistě. Lze vytvářet vzorové postupky a ty kdykoliv později používat při tvorbě nových postupek. Lze tak výrazně zrychlit jejich tvorbu a sjednotit jejich tvar.

Je nutné používat změnové řízení?

 

Pokud s programem Nortns pracuje více uživatelů, je to nezbytné. Jen tak lze zajistit řádnou aktualizaci datových souborů  všem uživatelům a současně mít k dispozici historii všech jejich změn.